A Year of Struggle , AvitalAlter

בין הארה לעלטה

דיון בהשתתפות חברי האיגוד הישראלי והצרפתי
והתערוכה "אחרי שארלי" במכון הצרפתי בתל אביב:

AfterCharlie