A-king-for-a-day-Avital Alter

צימחו אצבעות של קסם, ככנופיות אחר רד הגשם. מיד לאחר עמוד הענן, בלחיצת כפתור ירוק וקטן, העניקו האתנן, בחותמת דרבנן. הכתירו סרבן השלום, בכתר זך של יהלום. ואכן כבד משקל הוא הגשום, וכן כבד משקל הוא כתר האו"ם, אך בין הכתרה להגשמה, כבדה המציאות פי כמה, ובימים שאחר כך, כשזוג עיניו יפקח, ויקום אותו כבודו מלכותי, יגלה שכבוד הכתר ברובו מלאכותי, ולא הוקמו ואין היו מעולם מקימים, מדינה או מבני חיים מהותיים, בלחיצה של כפתורים.