BEYNISH, AvitalAlter

כבוד בית המשפט וכבוד שמים, מס החוק ומס שפתיים, כבוד הזולת וכבוד הציבור, כבוד החוק וכבוד זכות הדיבור, כבוד ריבון העולם, כבוד השכינה, כבוד ריבון העם, כבוד מלכות המדינה, כבוד האידאליסטי והאקטיביסטי, האקטיביסטי והאנרכיסטי, הסיווגי והייצוגי, הייצוגי והפוליטי, הפוליטי והפובליציסטי, אוחזים משתי קצותיו, מתעטפים בצדקותיו, בכבליו, חוקיו, ראשיו, ומשמרים מצב, כל צדדיו, מסכנים סדריו, מעמיקים קטביו, בזכות מחוקקיו.  ובין עול מלכות בית הדין של המדינה, לעול מלכות שמי השכינה, תלויין אנו כאן בארץ התחתונה, תלויין ועומדים בין שני צידי החתונה, בכבלים שכמו ניתנו לנו במתנה, מראשיו, חוקיו, ומשמרי המצב שמינינו במו אצבעותינו לישב בכתליו.

הקריקטורה פורסמה  בYnet ב-16.6.2010