JerusalemSplit, AvitalAlter

 "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב, איך אטעמה את אשר אוכל ואיך יערב, איכה אשלם נדרי ואסרי, בעוד, יקל בעיני עזוב כל טוב ספרד, כמו יקר בעיני ראות עפרות דביר נחרב…" (רבי יהודה הלוי, 1041-1080)

הקריקטורה פורסמה  בYnet ב-11.5.2010