Salah, Avital alter

"כל הלילה רתחו ימי להבות והשתרבבו לשונות אש מעל הר-הבית… והר הבית עודנו עשן כולו. עיי אפר, תלי רמץ ואודים עשנים יחד נערמו, וגחלים לוחשות, צבורים צבורים, נוצצות כערמות אקדח וכדכוד בדומיית שחר" ("מגילת האש", ח.נ. ביאליק, 1903)

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-9.10.2009