18th Maccabiah - Avital Alter

מכביה 2009

מנורת הזהב מסמלת את היהדות, את הקשר היהודי לאורך השנים, הטבוריות, הקשר לארץ ישראל, היא הנציגה המפורסמת ביותר מבין כל הנציגויות, של בית המקדש לאורך כל הדורות.

ההמשכיות התרבותית, החברתית, היצירתית, השורשית.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-14.7.2009

Menorah